کتاب های رمان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رمان در جهان
 کتاب پسر قاتل من

کتاب پسر قاتل من

اثر مهدی غبرایی از انتشارات نقش و نگار


 کتاب پرستوهای کابل

کتاب پرستوهای کابل

اثر مهدی غبرایی از انتشارات نقش و نگار


 کتاب محاکمه ژان دارک در روان

کتاب محاکمه ژان دارک در روان

اثر برتولت برشت از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب نامه

کتاب نامه

اثر کاترین هیوز از انتشارات آموت


 کتاب حرف زدن همه جا ممنوع است

کتاب حرف زدن همه جا ممنوع است

اثر کارن جوی فاولر از انتشارات مشکی


 کتاب مجموعه ظهور فرانکنشتاین

کتاب مجموعه ظهور فرانکنشتاین

اثر کنت آپل از انتشارات پیدایش


 کتاب پشت چراغ قرمز و با نوای ویلن

کتاب پشت چراغ قرمز و با نوای ویلن

اثر ساموئل گوسیان از انتشارات نیماژ


 کتاب برادرکشی

کتاب برادرکشی

اثر نیکوس کازانتزاکیس از انتشارات آمون


 کتاب اولین برف

کتاب اولین برف

اثر گی دومو پاسان از انتشارات مرکز


 کتاب هرگز بازنگرد

کتاب هرگز بازنگرد

اثر لی چایلد از انتشارات در دانش بهمن