کتاب تاراس بولبا

اثر نیکلای گوگول از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: قازار سیمونیان-بهترین رمان