کتاب جوزف اندروز

اثر هنری فیلدینگ از انتشارات شباهنگ - مترجم: فریده شبانفر-بهترین رمان

Joseph Andrews refuses Lady Boobys advances, she discharges him, and Joseph and his old tutor, Parson Adams (one of the great comic figures of literature), sets off to visit his sweetheart, Fanny. Along the way, they meet with a series of adventures in which, through their own innocence and honesty, they expose the hypocrisy and affectation of others.


خرید کتاب جوزف اندروز
جستجوی کتاب جوزف اندروز در گودریدز

معرفی کتاب جوزف اندروز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جوزف اندروز


 کتاب نجس ها
 کتاب مردم مشوش
 کتاب کلکسیونر چشم
 کتاب باب العبد
 کتاب داروساز
 کتاب چشم های سیمونه