کتاب فرشته ی ظلمت

اثر ارنستو ساباتو از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مصطفی مفیدی-بهترین رمان

ساباتو در فرشتۀ ظلمت كه اثری است یکسره در ستایش خیال و افسانه و هنر، هم خالق است و هم مخلوق، چراكه خود را به عنوان شخصیت اصلی رمان قرار می‌دهد. تفكیك این دو از هم از آن رو بسیار دشوار است، كه هر دو زندگی و رؤیاهای مشابهی داشته‌اند. نویسنده داستان را از مجرای هزارتویی روانی كه ساختۀ خودش است روایت می‌كند. ساباتو بوئنوس آیرس را همچون مغاكی ظلمانی تصویر می‌كند كه به تمامی ساختۀ ذهن اوست.
فرشتۀ ظلمت حـاصل جست‌وجوی نویسنده است برای یافتن جایگاه خود در این جهان و رسیدن به آرامـش، جـست‌وجـویی كه به مقصـود خـود رسـیده اسـت.


خرید کتاب فرشته ی ظلمت
جستجوی کتاب فرشته ی ظلمت در گودریدز

معرفی کتاب فرشته ی ظلمت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فرشته ی ظلمت


 کتاب پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد
 کتاب دختر کشیش
 کتاب راپسودی فرانسوی
 کتاب ییلاق انگلیسی
 کتاب دختر گمشده
 کتاب ریگودون