کتاب پادشاه

اثر دونالد بارتلمی از انتشارات نشر نی - مترجم: مزدک بلوری-بهترین رمان

In this novel, King Arthur is rediscovered - doing battle with the Nazis during the darkest period of World War II. Donald Barthelme is the author of three previous novels and several collections of short stories, notably, "Forty Stories" and "Sixty Stories".


خرید کتاب پادشاه
جستجوی کتاب پادشاه در گودریدز

معرفی کتاب پادشاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پادشاه


 کتاب ماده شیر سفید
 کتاب زمان حال
 کتاب گشت شبانه
 کتاب مارگارت میچل و تولد رمان بر باد رفته
 کتاب آنته کریستا
 کتاب قصری در پیرنه